ณ กาลครั้งหนี่งที่ทองผาภูมิณ กาลครั้งหนี่งที่ทองผาภูมิย้อนกลับ