ส.ชัยสวัสดิ์ จะทําการวันสุดท้ายของปีนี้ในวัน พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 และเปิดทําการอีกครั้งใน วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไปขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ส.ชัยสวัสดิ์
จะทําการวันสุดท้ายของปีนี้ในวัน
พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 
และเปิดทําการอีกครั้งใน
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
โดยลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าเช็ครถยนต์ก่อนวันที่31 นี้ได้นะคะ
ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสําราญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยอย่าแผ้วพาน ร่ํารวยเงินทอง สูงส่งด้วยบารมีตลอดปีนี้และตลอดไป ย้อนกลับ