สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุในศุภวาระดีขึ้นปีใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุในศุภวาระดีขึ้นปีใหม่ 
 ส.ชัยสวัสดิ์ 
ขออํานาจข กิจการรุ่งเรือง
ค้าขายร่ํารวย เงินทองมั่งมี
ปราศจากโรคภัยทั้งป่วงย้อนกลับ